List posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie pogwałcenia praw człowieka w Wietnamie

Ben Viet (25.07.2013) Wiadomości ze świata -35 europejskich parlamentarzystów skierowało do Catherine Ashton list, w którym domagają się między innymi uzależnienia stosunków handlowych z tym krajem od poszanowania praw człowieka przez rządzący nim reżim

Baronessa Catherine Ashton of Upholland
Vice Prezydent / Wysoki Reprezentant do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Służba Europejskiej Działalności na Zewnątrz
1046 Bruksela, Belgia.

Do wiadomości:
Karel De Gucht
Komisarz do spraw Handlu
1046 Bruksela, Belgia

Bruksela, 1 lipca 2013


Szanowna Pani
Wysoki Przedstawiciel
Baronessa Catherine Ashton

Piszemy do Pani, aby podzielić się naszym zatroskaniem pogarszającą się sytuacją w dziedzinie praw człowieka w Wietnamie. W tym roku około pięćdziesięciu obrońców praw człowieka i działaczy na rzecz demokracji zostało skazanych i uwięzionych. Stali się oni przedmiotem arbitralnego odosobnienia, zastraszania, przesłuchań i odmowy legalnych uprawnień.
Rząd nadal ogranicza religijne praktyki i represjonuje niezależne religijne organizacje. Przedstawiciele różnych grup religijnych w Wietnamie stają w obliczu wymuszonych wyrzeczeń się wiary, konfiskaty i wyburzania kościelnej własności, a pewnych przypadkach nawet uwięzienia.
Ostatnio byliśmy świadkami narastającej fali aresztowań blogerów. Pomimo licznych apeli ze strony międzynarodowej wspólnoty, w tym Parlamentu Europejskiego[1], rząd nadal ogranicza wolność wypowiedzi i cenzuruje internet. Rząd Wietnamu śledzi działalność w internecie przez rozpowszechnianie szkodliwych programów, aby szpiegować użytkowników internetu, przez blokowanie dostępu do witryn internetowych i sponsorowanie cybernetycznych ataków na wietnamskojęzyczne strony działające poza Wietnamem.
Kraj jest świadkiem załamania się prawa. Działacze praw człowieka są zatrzymywani przez policję na podstawie wątpliwych zarzutów, często opartych o te artykuły Kodeksu Karnego, które odnoszą się do „wywrotowego obalania ludowej administracji” i „uprawianie antypaństwowej propagandy”. W dodatku wietnamskie prawo stosuje „administracyjne odosobnienie” bez przewodu sądowego. Były przypadki, w których rząd obciążał znaczących dysydentów nie tyle zarzutami o polityczne zaangażowanie, ale oskarżeniami o pospolite przestępstwa, takie jak „uchylanie się od podatków”. Grupa Robocza Narodów Zjednoczonych ds. Arbitralnego Odosobnienia już orzekła, że aresztowania i odosobnienia politycznych działaczy, łącznie z członkami Viet Tan, stanowią pogwałcenie międzynarodowego prawa.
Mając na uwadze to, co zostało napisane powyżej, prosimy o wszczęcie następujących działań:

1) Wezwanie do uwolnienia politycznych więźniów, wśród nich adwokatów Cu Huy Ha Vu i Le Quoc Quan; bloggerów Dieu Cay, Ta Phong Tan i Paulus Le Son; działaczy na rzecz prawa do ziemi Tran Thi Thuy; muzyka Viet Khang; pisarza Vi Duc Hoi; pastorów Duong Kim Khai, Nguyen Cong Chinh i buddyjskiego mnich Thich Quang Do; studentów Nguyen Phuong Uyen i Dinh Nguyen Kha; i innych działaczy na rzecz praw człowieka skazanych w ostatnich latach, a szczególnie tych aresztowanych od początku tego roku.
2) Popierać bardziej aktywną rolę Unii Europejskiej w pomocy wietnamskiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Delegacja Unii Europejskiej powinna nadal spotykać się i wspierać autentycznie oddolne organizacje, szczególnie te, które pracują na rzecz przeprowadzenia zarówno społecznych jaki prawnych reform, na rzecz demokracji i praw człowieka. Ponadto, spotykanie się z działaczami na rzecz praw człowieka oraz z ich krewnymi oraz odwiedzanie uwięzionych powinno mieć szczególną wagę.
3) Obstawać przy stanowisku, że Rząd Wietnamu przeprowadzi reformę prawa i odwoła te artykuły Kodeksu Karnego, które umożliwiły arbitralne aresztowania działaczy praw człowieka. Ponadto domagać się, żeby Rząd Wietnamu wprowadził przepisy, które mogłoby chronić prawo do pokojowych protestów, prawo do gromadzenia się, do swobody wypowiedzi i prawo do tworzenia politycznych organizacji. W końcu należy podnieść temat adwokatów broniących działaczy na rzecz praw człowieka, którzy to prawnicy zostali pozbawieni prawa do wykonywania zawodu.
4) Dalej należy włączyć troskę o prawa człowieka do rozmów z Wietnamem. Obstawać przy tym, by najpierw nastąpił postęp w dziedzinie tych praw zanim jakakolwiek delegacja uda się do Wietnamu, podnosić tematy zasygnalizowane powyżej podczas dialogu Unii Europejskiej z Wietnamem o prawach człowieka i powtarzać, że te prawa są warunkiem Unii do nawiązania zewnętrznych stosunków, w tym handlowych, z krajami trzecimi[2].

Z wyrazami szacunku
Członkowie Parlamentu Europejskiego
Graham Watson
Ramon Tremosa i Balcells
Justina Witkauskaite Bernard
Sarah Ludford
Konrad Szymański
Nils Torvalds
Chris Davies
Norica Nicolai
Edward McMillan-Scott
Marian Harkin
Charles Tannock
Lászlo Tökés
Christiana Muscardini
Nicole Kiil-Nielsen
Jean Lambert
Niccolò Rinaldi
Ivo Vajgl
Bernd Posselt
Hans Van Baalen
Emilio Menéndez del Valle
Tunne Kelam
Renate Weber
Jörg Leichtfried
Giommaria Uggias
Ana Maria Gomes
Marietje Schaake
Kristina Ojuland
Jelko Kacin
Leonidas Donskis
Reinhard Hans Butikofer
Cristian Dan Preda
Bastiaan Beider
Iuliu Winkler
Alexander Lambsdorff

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/wp-content/uploads/2013/07/34-Member_of_EU_Parliament-VN-HR-concerns.pdf

[1] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 kwietnia 2013 w sprawie Wietnamu, w szczególności o wolności wypowiedzi
[2] Unia Europejska powinna respektować swoje zobowiązanie podjęte 25 czerwca 2012 w Strategicznym Planie i w Działaniu na rzecz Praw Człowieka i Demokracji, aby włączyć we wszystkie zewnętrzne rodzaje relacji politycznych, w tym handlowych. Toteż wprowadzanie w życie Strategicznego Planu Działania na rzecz praw człowieka i demokracji powinno zostać przejrzane również w kontekście stosunków między Unią Europejską a Wietnamem i odzwierciedlone w drugiej części Dorocznego Raportu Unii Europejskiej na temat praw człowieka i demokracji w świecie, który ma się ukazać we wrześniu 2013 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License