Komunistyczny minister MBP złożył roboczą wizytę w polskim MSW

Ben Viet za Milicją Ludową (13.07.2013) Sierp i Młot - O uchwale, której treść omówił po swojemu autor artykułu z gazety „Milicji Ludowej”, publikowanego przez nas w przekładzie na polski, rozmawiał w ambasadzie komunistycznej towarzysz generał Tran Dai Quang, Minister Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu, który odwiedził Ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Ze swadą informuje o tym „Bezpieczeństwo” („An Ninh”), organ Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu poniższym tekstem:

Cong An Nhan Dan (10.07.2013) Minister Tran Dai Quang złożył roboczą wizytę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP

flickr:9273486412

W ramach roboczej wizyty w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 lipca 2013 r. generał Tran Dai Quang, członek Biura Politycznego, Minister Bezpieczeństwa Publicznego wraz z delegacją wysokich urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu odwiedził Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski.

Minister Tran Quang Dai docenił i pogratulował osiągnięć, jakie rząd i cały naród polski odniosły w ostatnich latach we wszystkich dziedzinach; podziękował władzom Polski za dogodne warunki umożliwiające wspólnocie wietnamskiej w Polsce stabilne życie, co przyczyni się do rozwoju kontaktów między naszymi dwoma krajami.

Minister potwierdził realizację Umowy o współpracy między dwoma rządami w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, która została podpisana w marcu 2003 r. wraz z innymi porozumieniami; współpraca i koordynacja między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych RP jest coraz bardziej ścisła i osiągnęła pozytywne wyniki w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, przestępstw transgranicznych, przestępstw narkotykowych, przestępstw przy użyciu zaawansowanych technologii, przestępczości w handlu kobietami i dziećmi…, co przyczynia się do zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa społecznego w obu krajach.
Minister MSW Bartłomiej Sienkiewicz docenił wizytę ministra Tran Dai Quang, i poinformował delegację wysokich urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu o sytuacji i działaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, zapobiegania i zwalczania przestępczości w Polsce w ostatnim czasie.

Minister Tran Dai Quang poprosił stronę polską, by zwiększyła szkolenie, przeszkolenie poprawiające zdolności kadr oraz pomogła stronie wietnamskiej w wyposażeniu zwłaszcza w dziedzinie kryminalistyki, przestępczości narkotykowej, przestępstw przy użyciu zaawansowanych technologii, cyberprzestępczości… Obie strony uzgodniły sposoby wymiany informacji, wymiany doświadczeń w celu bardziej skutecznej realizacji umów, zawartych pomiędzy dwoma rządami w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępczości; zgodziły się co do ocen wielu nowych typów przestępstw, co pomoże podnieść współpracę między milicją wietnamską a policją polską na wyższy poziom, bardziej szczegółowy i skuteczny, co w praktyce przyczyni się do wzmocnienia przyjaźni, współpracy i wzajemnego zrozumienia między rządami i narodami Polski i Wietnamu.
Delegacja wyższego szczebla Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu odwiedziła Centrum Szkolenia Antyterrorystycznego należące do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski, Muzeum Wojska Polskiego oraz pomnik Chopina.

W tym samym dniu delegacja wyższego szczebla Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego złożyła wizytę w Ambasadzie wietnamskiej w Polsce. W rozmowie z personelem Ambasady i przedstawicielami wspólnoty Wietnamczyków mieszkających w Polsce, minister Tran Dai Quang podkreślił, że partia i państwo zawsze troszczy o wspólnoty Wietnamczyków mieszkających za granicą, w szczególności wspólnotę Wietnamczyków w Polsce; potwierdził politykę wielkiej jedności narodowej w duchu Uchwały 36 uchwalonej przez Biuro Polityczne (IX posiedzenie Biura) o Stosunkach z Wietnamczykami za granicą, umożliwiającej asymilację w kraju zamieszkania oraz utrzymania i wspierania narodowej tożsamości kulturalnej, utrzymania więzi z krajem przodków.

Towarzysz minister potwierdził spójność linii i polityki zagranicznej partii i państwa, która zawsze ceni tradycyjnie przyjazne stosunki z Polską. Współpraca w polityce, gospodarce i handlu…, stale wzmacniana i poszerzana, przyczynia się do stabilnego i zrównoważonego rozwoju obu krajów; towarzysz przypomina personelowi Ambasady, że trzeba dalej dokładnie i dobrze realizować politykę zagraniczną partii i państwa, rozszerzać współpracę i przyjaźń z Polską. Minister Tran Dai Quang życzył urzędnikom i personelowi Ambasady dalszych starań, pokonywania trudności, aktywnego wykonywania zadania, jakim jest budowanie pomostu między Wietnamem a Polską.

tłumaczenie Ben Viet
źródło: An Ninh Nhan Dan (gazeta Milicja Ludowa) z dnia 10 lipca 2013r. http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2013/7/203476.cand

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License