Ważny list w sprawie ustawy o cudzoziemcach

Ben Viet (19.02.2013) Wiadomości z Polski -"Proponowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania… będą prowadziły do dalszego wyhamowywania napływu cudzoziemców do Polski, gdyż nie tylko tworzą liczne bariery biurokratyczne, lecz przede wszystkim pozbawione są jakichkolwiek zachęt, czy działań i regulacji, podnoszących atrakcyjność migracyjną naszego kraju." - pisze w petycji do Marszałkini Ewy Kopacz Stowarzyszenie Interkulturalni pl.

Do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałkini Ewa Kopacz
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 WARSZAWA
+48 (22) 694-23-33

Szanowna Pani Marszałkini,

Niebawem, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej skieruje pod obrady Sejmu RP projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, która w
założeniach projektodawcy ma na nowo, w sposób kompleksowy regulować zasady pobytu obywateli państw trzecich na
terytorium naszego kraju, a także dostosować te reguły do wymagań różnorodnych aktów prawa UE.
Niestety, projekt ustawy, mimo pewnych zmian idących w dobrym kierunku, w swych zasadniczych założeniach oraz
podstawach aksjologicznych powiela wady uregulowań obecnie obowiązujących, zamykając nasz kraj coraz bardziej przed
napływem cudzoziemców, w tym osób o wysokich kwalifikacjach oraz naukowców.

Co prawda projekt był poddany konsultacjom społecznym, nie mniej znaczna część uwag środowisk biorących udział w
konsultacjach została odrzucona, w tym co najważniejsze, odrzucono uwagi i propozycje o charakterze elementarnym,
dotyczące zasad, na których miałby się odbywać ruch migracyjny.

W naszym przekonaniu, w pracach nad kształtem nowych rozwiązań dotyczących zagadnień migracyjnych Parlament winien
mieć świadomość, iż kwestia właściwego ukształtowania zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce ma fundamentalne
znaczenie dla podnoszenia kapitału społecznego naszego kraju, od którego poziomu zależy niewątpliwie długookresowy rozwój
ekonomiczny i społeczny Polski.

Proponowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania w bezpośredni i prosty sposób będą prowadziły do dalszego
wyhamowywania napływu cudzoziemców do Polski, gdyż nie tylko tworzą liczne bariery biurokratyczne, lecz przede
wszystkim pozbawione są jakichkolwiek zachęt, czy działań i regulacji, podnoszących atrakcyjność migracyjną naszego kraju.

W kontekście zwiększającej się emigracji i malejącego przyrostu naturalnego brak troski o tworzenie przyjaznego klimatu
migracyjnego, niestety także w odniesieniu do cudzoziemców wykształconych, specjalistów i przedstawicieli środowiska
naukowego, wskazuje na znaczną krótkowzroczność i grozić może katastrofą demograficzną oraz załamaniem systemu
ubezpieczeń społecznych w przyszłości.

Nie należy też zapominać, iż kraje odznaczające się wysokim współczynnikiem różnorodności kulturowej znacznie szybciej
rozwijają się, a ich mieszkańcy odznaczają się większą kreatywnością, mobilnością oraz tolerancją, a zatem cechami, które
współcześnie decydują o sukcesie cywilizacyjnym. W tym kontekście Polska wypada bardzo niekorzystnie i wciąż pozostaje
krajem monokulturowym, w niskim stopniu zróżnicowanym kulturowo i etnicznie.

W naszej ocenie projekt ustawy i styl uwag projektodawcy do złożonych przez organizacje społeczne i inne instytucje
postulatów, pokazuje, iż w myśleniu Rządu RP dominuje defensywna wizja migracji, która praktycznie zaprzepaszcza szanse
na budowę w Polsce społeczeństwa wielokulturowego, w takim zakresie w jakim spotykamy się z nim w wielu innych
krajach UE.

Rząd naszym zdaniem nie zdaje sobie sprawy, iż dla podtrzymania szans na awans cywilizacyjny oraz utrzymania stabilności
systemu ubezpieczeń społecznych naszego kraju musi podejmować ponadstandardowe i aktywne działania wspierające napływ
cudzoziemców, w tym wysokowykwalifikowanych pracowników oraz naukowców, gdyż Polska sama w sobie pozbawiona
jest wszelkich innych atutów kulturowych, społecznych i historycznych, które uzasadniałyby zwiększony napływ
cudzoziemców do Polski, od którego z kolei jest naszym zdaniem zależna w przyszłości stabilność ekonomiczna naszego
kraju.

Stąd przywoływana przez projektodawcę nieustannie zgodność proponowanych rozwiązań z minimalnymi standardami prawa
UE, choć zapewniająca złudny komfort legitymizacji obecnego kształtu projektu ustawy, będzie sprzyjała dalszemu obniżaniu
zainteresowania Polską jako miejscem emigracji. Tymczasem Rząd RP, z przyczyn opisanych powyżej, winien czynić
ponadstandardowe wysiłki zmierzające do uczynienia z naszego kraju miejsca atrakcyjnego dla napływu cudzoziemców,
inwestycji zagranicznych oraz miejsca wdrażania i rozwijania nowoczesnych technologii.

W tym kontekście wydaje nam się istotne aby Parlament rozpatrując nową ustawę o cudzoziemcach mógł się zapoznać z
różnorodnością idei i spojrzeń na przepływy migracyjne i ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnych społeczeństw, a następnie
podjął decyzję w tej kwestii w pełni świadomie, w oparciu o pełną wiedzę, czemu służyć może wyłącznie wysłuchanie
publiczne w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach.

Prosimy zatem Panią Marszałkinię o zarządzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach jeśli
wpłynie on do Sejmu.

Poniżej linki do projektu ustawy i efektów procesu konsultacyjnego:
www.bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637

Niżej podpisany/a:
Adam Bulandra
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
31-110 Kraków
lp.inlarutlukretni|ardnalub.mada#lp.inlarutlukretni|ardnalub.mada
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9297

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License