Thư v.v. Gia đình Phật tử

Phật Giáo VN Thống Nhất (08.04.2010) Tin Việt Nam - Nhằm đánh thức Phật Tánh trong mỗi con người Đức Đại Lão Hòa Thượng kêu gọi Đồng Bào bảo vệ toàn vẹn Đất Nước, bảo vệ hạnh phúc Toàn Dân và trường tồn của Đạo Pháp.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 6.4.2010
Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử
vụ, viết Thư Kháng
nghị và Cảnh báo Quốc hội Việt Nam về sự đàn áp và
sách nhiễu 29 Huynh
trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam

PARIS, ngày 6.4.2010(PTTPGQT) - Gia Đình Phật tử Việt Nam thuộc
Tổng vụ
Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất
(GHPGVNTN), trụ sở đặt tại Chùa Giác Minh, thành phố Đà
Nẵng, vừa gửi
đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thư
Kháng nghị và
Cảnh báo của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia
Đình Phật tử Vụ,
gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN về
chính sách đàn
áp GHPGVNTN nói chung và công an sách nhiễu đàn áp 29 Huynh
trưởng Gia
Đình Phật tử Việt Nam nói riêng.

Dưới đây là toàn văn bản Kháng thư :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP: Chùa Giác Minh - K356/42 đường Hoàng Diệu - Thành Phố Đà
NẵngPhật Lịch 2553

Số 05/GĐPTV/GT/VT

GIÁC THƯ SỐ V
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

KÍNH GỞI : Anh Chị em Huynh trưởng Gia Đình Phật tử các
cấp Quốc nội và
Hải ngoại
TRÍCH YẾU: Kháng Nghị và Cảnh báo gởi đến Quốc hội
Nước CHXHCNVN
(Tư liệu Gia Đình Phật tử Việt Nam) )

Anh Chị Em Huynh Trưởng kính mến.

25 thế kỷ trôi qua, một con người vương giả đã đứng
lên từ bỏ ngai
vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, dấn thân vào con
đường nguy khó mong
tìm ra chân lý giải thoát, hầu đưa chúng sanh ra khỏi con
đường si mê
lầm lạc và chân lý giải thoát đã hiển lộ.

25 thế kỷ trôi qua, chân lý ấy đã theo dấu chân của Ngài
trải khắp lưu
vực sông Hằng gieo rắc hạt giống từ bi và bình đẳng,
đem tình thương
đến cho vạn loại chúng sanh.

Cũng 25 thế kỷ trôi qua giáo lý từ bi là hương vị giải
thoát lan tỏa
khắp cõi Diêm Phù Đề, nhưng vô minh vẫn là căn bệnh trầm
kha đưa nhân
loại vào con đường hủy diệt dù mỗi con người, mỗi
chúng sanh đều có
Phật Tánh.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết hận thù
gieo điêu linh tang
tóc, huynh đệ tương tàn cho cả một Dân Tộc trên ba phần
tư thế kỷ và
đến cả hôm nay.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết tham tàn
đưa cả một Đất Nước
đến bên bờ diệt vong, và sẽ đưa cả một Dân Tộc vào
con đường nô lệ.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết vật dục
đã đưa cả một nền
Đạo Đức Cha Ông xuống hố thẳm tội lỗi.

Nhằm đánh thức Phật Tánh trong mỗi con người từ Lãnh
Đạo cho đến Toàn
Dân, từ Tăng Sĩ cho đến Cư Sĩ, Đức Đại Lão Hòa Thượng
Xử Lý Thường Vụ
Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội
Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất đã ban hành Thông Điệp Xuân Canh Dần kêu
gọi toàn thể
Đồng Bào Hãy Cùng Đứng Lên bảo vệ toàn vẹn Đất
Nước, bảo vệ hạnh phúc
của Toàn Dân và bảo vệ trường tồn của Đạo Pháp từ
mỗi vị trí của mình
trong Cộng Đồng Dân Tộc.

Trong tinh thần Hãy Cùng Đứng Lên ấy, nhân ngày Lễ Xuất
Gia của Đức Thế
Tôn, tôi gởi KHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO ĐẾN QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIÊT NAM nêu hiện trạng luân hiểm của Huynh
Trưởng Gia Đình
Phật Tử Việt Nam Quốc Nội đồng thời cảnh báo Quốc
Hội hãy nghiêm túc
nhìn lại cứu cánh của hai nền giáo dục song hành: một
nền giáo dục lấy
Bi-Trí-Dũng của Đạo Phật làm phương tiện và một nền
giáo dục lấy Đạo
Đức-Tư Tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh làm phương
tiện.

KHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO đã được gởi đến Ông Nguyễn
Phú Trọng - Chủ Tịch
Quốc Hội Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản
sao được đưa vào
Giác Thư Số V nầy để Anh Chị Em Huynh Trưởng cùng nghiên
cứu và chia
xẻ :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP: Chùa Giác Minh-K356/42 đường Hoàng Diệu-Thành Phố Đà
NẳngKHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO
GỞI ĐẾN QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Kính Gởi :
Ông Nguyễn Phú Trọng,
Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam

Kính Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội:

Được sự cho phép của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống
Nhất, tôi xin nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ -
Gia Đình Phật
Tử Việt Nam chính thức gởi văn bản Kháng Nghị và Cảnh
Báo này đến Quốc
Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với những
lý do sau:

LÝ DO THỨ NHẤT:
Tôi nhận định rằng:

1/. Kể từ ngày Ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ Tướng
Nước Cọng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến nay, tôi đã gởi nhiều Kháng
Nghị Thư lên
Chính Phủ, phản đối việc Công An và Chính Quyền các địa
phương liên tục
sách nhiễu, khủng bố hàng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử
Việt Nam trực
thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất. Tôi đã
không hề nhận được một phản hồi nào của Chính Phủ mà
ngược lại các
Huynh Trưởng của chúng tôi vẫn tiếp tục bị sách nhiễu,
khủng bố với một
tội danh duy nhất và dai dẳng suốt hơn 30 năm nay đó là:
Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp, ai tham gia sinh
hoạt Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là vi phạm pháp luật.

2/. Điều nầy đã thêm một minh chứng cụ thể rằng: Chính
Phủ Nước Cọng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm việc độc tài, cửa
quyền, quan liêu,
hách dịch, không chiụ lắng nghe ý kiến của người dân,
ngay cả những ý
kiến của các vị Khai Quốc Công Thần Xã Hội Chủ Nghĩa
như Đại Tướng Võ
Nguyên Giáp, Trung Tướng Đồng Sỷ Nguyên…, các nhà trí
thức Xã Hội Chủ
Nghĩa như Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà Giáo Phạm Toàn, Giáo
Sư Nguyễn
Thế Hùng trước những hiểm họa của đất nước mà mọi
người dân Việt đều
biết.

Với lý do thứ nhất nầy, vốn đã mất niềm tin nay tôi
hoàn toàn không còn
tin vào lương tâm của một nhà nước pháp quyền, cho nên
tôi không gởi
Kháng Nghị Thư hôm nay đến Thủ Tướng Chính Phủ nữa.
LÝ DO THỨ HAI:
Tôi nhận định rằng:

1/.Mục 7 Điều 84 Chương VI của Hiến Pháp nước Cọng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam quy định: Thủ Tướng Chính Phủ do Quốc Hội bầu.
Do đó Quốc Hội
phải chịu trách nhiệm trước toàn dân về hành vi của Thủ
Tướng. Cho nên
hành vi đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
của Chính Phủ
Nguyễn Tấn Dũng, Quốc Hội phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm.

2/. Cũng tại Mục 2 Điều 84 Chương VI nầy khẳng định
:…Quốc Hội giám sát
tối cao hoạt động của Chính Phủ. Thế nhưng Quốc Hội
đã để cho Chính Phủ
tự do đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà
không hề có một
khuyến nghị nào. Cho nên chính sách đàn áp Giáo Hội Phật
Giáo Việt nam
Thống Nhất của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, Quốc Hội
phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm.

3/.Cũng tại Mục 2 Điều 84 Chương VI này qui định thêm:
…Quốc Hôi xét
báo cáo của Chính Phủ. Tất nhiên trong các báo cáo của
Chính Phủ phải
có báo cáo chính sách đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất.
Nhưng Quốc Hội không hề có một biện pháp giải quyết nào
mà cứ để kéo
dài trên 30 năm trường mặc dù Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất
không ngừng tranh đấu đòi hỏi pháp lý của mình. Vậy
Quốc Hội phải chịu
trách nhiệm trước chính sách đàn áp Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam Thống
Nhất của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Với lý do thứ hai nầy, tôi mong Quốc Hội thể hiện trách
nhiệm hiến định
của mình cho nên hôm nay tôi gởi Kháng Nghi Thư nầy đến
Ông Chủ Tịch
Quốc Hội Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên
tinh thần thượng
tôn pháp luật.

KHÁNG NGHỊ

Tôi cực lực phản đối trước Quốc Hội Nước Cọng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam mọi hình thức đàn áp Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử
Việt Nam trực
thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai
đoạn hiện nay,
tôi xin nêu các sự kiện tiêu biểu như sau:

1/. Công An Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời 13
Huynh Trưởng
đến cơ quan Chính Quyền làm việc, gồm có:

1/. Huynh trưởng Ngô Đức Tiến
2/. Huynh trưởng Nguyễn Đức Thủy
3/. Huynh trưởng Lê Văn Thọ
4/. Huynh trưởng Ma Văn Khôi
5/. Huynh trưởng Nguyễn Long
6/. Huynh trưởng Văn Minh Quân
7/. Huynh trưởng Văn Đình An
8/. Huynh trưởng Văn Tiến Phục
9/. Huynh trưởng Phạm Văn Tùng
10/. Huynh trưởng Trương Kim
11/. Huynh trưởng Trương Minh Khuyến
12/. Huynh trưởng Trương Quang Lang
13/. Huynh trưởng Đoàn Văn Thanh

Tại đây Công An đã qui tội các Huynh Trưởng tham dự Lễ
Tiểu Tường của
Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống ngày 23.7.2009 là sai trái, bắt
buộc các Huynh
Trưởng phải viết cam kết không được theo Giáo hội Phật
giáo Việt Nam
Thống Nhất, ai theo là vi phạm pháp luật. Các Huynh Trưởng
đương sự đã
phản đối cáo buộc và đã không ký giấy cam kết. Cùng
thời điểm nầy các
Huynh Trưởng:

- Lê Thanh Phong
- Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thuộc Gia Đình Phật Tử Quảng Nam Đà Nẵng bị Công An
địa phương mời làm
việc với nội dung như trên.

Riêng tại Lâm Đồng, Huynh Trưởng Nguyễn Thịnh, Đại Diện
Ban Hướng Dẫn
Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Miền Khuông Việt
đã bị công an
khủng bố và cướp mất điện thoại di động.

2/. Tiếp đó, 10 Huynh Trưởng có tên sau đây đã bị Công An
Huyện Phú
Vang Tỉnh Thừa Thiên - Huế bị triệu tập đến cơ quan
Chính Quyền làm
việc:

1/. Huynh trưởng Ngô Thị Mão
2/. Huynh trưởng Ngô Thị Hằng
3/. Huynh trưởng Nguyễn Thị Huyền
4/. Huynh trưởng Ngô Đức Phú
5/. Huynh trưởng Nguyễn Thị Sự
6/. Huynh trưởng Nguyễn Văn Mùi
7/. Huynh trưởng Trần Thị Kim
8/. Huynh trưởng Ngô Thị Lựu
9/. Huynh trưởng Ngô Thị Ni
10/. Huynh trưởng Phạm Thị Hiền.

Tại đây Công An đã qui tội các Huynh Trưởng tham dự Ngày
Hiếu Hạnh (Lễ
Vu Lan 23.8.2009) của Gia Đình Phật Tử là sai trái. Công An
đã đập bàn
quát tháo bắt buộc các Huynh Trưởng phải chấm dứt sinh
hoạt với Gia1o
hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Càng thô bạo
hơn là phụ
huynh của các Huynh Trưởng nầy cũng bị mời đến làm
việc, trong buổi làm
việc họ buộc các phụ huynh phải cam kết bắt con em mình
từ bỏ GHPGVNTN,
nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học hành cũng như sinh
kế của gia đình.

3/. Công An Thị Xã Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị đã mời các
Huynh Trưởng có
tên sau đây đến trụ sở Chính Quyền làm việc với lý do
tham gia Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, quan hệ với Đại Đức
Thích Từ Giáo, Chánh
Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị và nhất là tham dự Lễ
Hiệp Kỵ Thánh Tử
Đạo và Thọ Cấp Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
tại Chùa Giác Hoa
( Sài Gòn ) ngày 24.01.2010:

1/. Huynh Trưởng Nguyễn Hanh: phản đối không đi làm việc
vì mời miệng.
2/. Huynh Trưởng Nguyễn Thanh Truyền
3/. Huynh trưởng Nguyễn Lự
4/. Đặc biệt, Huynh Trưởng Nguyễn Đắc Chiến phản đối
lệnh miệng nên đã
bị công an áp tải lên trụ sở làm việc sau đó áp tải
về nhà ở khu phố 9
Phường 1 Thị Xã Đồng Hà thu hết huy cấp hiệu Gia Đình
Phật Tử của đương
sự, đồng thời hăm dọa nếu Huynh Trưởng không từ bỏ
GHPGVNTN thì vợ con
sẽ bị liên lụy.

Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội.

Tôi khẳng định rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất chưa hề bị
nhà nước giải thể, vậy tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất
là hợp pháp, tham dự Lễ Tiểu Tường của Đức Cố Đệ
Tứ Tăng Thống là hợp
với đạo lý dân tộc, tham dự Ngày Hiếu Hạnh của Gia
Đình Phật Tử nhân
dịp Lễ Vu Lan là hợp với truyền thống Phật Giáo, tham dự
Lễ Thọ Cấp
Huynh Trưởng là hợp Qui Chế của Tổ Chức Gia Đình Phật
Tử Việt Nam.

Tôi cực lực lên án hành vi khủng bố Huynh Trưởng Gia Đình
Phật Tử Việt
Nam của các cấp Chính Quyền, hành vi ấy không những vi
phạm Hiến Pháp
Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà còn chà
đạp lên nền đạo lý
và truyền thống của Dân Tộc, hành vi ấy Quốc Hội phải
gánh chịu trách
nhiệm.

CẢNH BÁO GỞI ĐẾN QUỐC HỘI

Thưa Ông Chủ Tịch.
Tôi nhận định rằng:

- Cho dù trên 90% đại biểu Quốc Hội là Đảng Viên Đảng
Cọng Sản Việt
Nam, thì Quốc Hội vẫn phải lo phục vụ cho toàn dân, nếu
không sẽ bị kết
án là Quốc hội bù nhìn.

- Điều 83 Chương VI của Hiến Pháp qui định Quốc Hội là
cơ quan quyền
lực cao nhất của Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam. Nhưng thực
tế, trên Quốc Hội lại có một siêu quyền lực là Bộ
Chính Trị Đảng Cọng
Sản Việt Nam. Do đó quyền lực cao nhất nước của Quốc
Hội đã bị vô hiệu
hóa.

Tôi lại nhận định rằng:

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã trở thành thụ
động trước các chủ
trương của Đảng và các sách lược của Chính Phủ mà
việc đàn áp Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một minh chứng bên cạnh
việc bán đất,
bán đảo, bán biển, bán rừng, bán tài nguyên quốc gia đưa
Dân Tộc đến
hiểm họa nô lệ.

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã không có một
đối sách thích ứng
với việc cướp của giết người do Trung Cọng gây nên gieo
thảm họa cho
ngư dân vùng duyên hải.

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã thờ ơ trước
những phiên tòa giả
trá bỏ tù người yêu nước, hành hung sinh viên học sinh khi
họ nêu cao ý
chí quật cường.

Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội:

Vì ý thức được thảm họa của Giống Nòi nên trong Thông
Điệp Đầu Xuân
Canh Dần 2010, Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện
Tăng Thống kiêm
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất đã kêu
gọi toàn dân HÃY CÙNG ĐỨNG LÊN. Ngài dạy rằng: “Hiểu
rõ bi kịch đang
ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi,
đạo lý
nghiêng ngửa như thế, chư liệt vị Trưởng lão, Hòa
thượng, Thượng tọa,
Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài
nước hãy cùng
đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy mà đức Phật
trao truyền : Hễ là
Chánh đạo thì tiến tới, chỉ sợ bước tới không mau; hễ
không phải Chánh
đạo thì lui bước, chỉ sợ đi lui không gấp”.

Qua lời dạy ấy, dù không phải là Phật Tử nhưng Quốc
Hội là đồng bào,
nhất là vai trò đại diện đồng bào của Quốc Hội, tôi
mong Quốc Hội hãy
cùng đứng lên, đứng lên nắm lấy vai trò quyền lực cao
nhất của mình để
thực hiện lòng dân, không khiếp nhược trước một siêu
quyền lực không do
dân bầu.

Thưa Ông Chủ Tịch:

Kể từ tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là Đoàn
Thanh Niên Đức
Dục cho đến hôm nay đã 75 năm, Gia Đình Phật Tử Việt Nam
chúng tôi đã
không ngừng thực hiện mục tiêu giáo dục thanh thiếu nhi
Phật Giáo thành
những Phật Tử Chân Chính lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và
bình đẳng của
Chư Phật làm kim chỉ nam, nhằm cống hiến cho xã hội những
công dân ưu
tú trong sự nghiệp kiến quốc và hộ quốc. Gia Đình Phật
Tử Việt Nam chưa
một lần phản bội quốc gia dân tộc, Trong thời gian 75 năm
ấy, Đảng Cọng
Sản đã xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Miền Bắc và 35 năm
thực hiện Xã Hội
Chủ Nghĩa tại Miền Nam. Đảng đã lấy tấm gương và đạo
đức của Chủ Tịch
Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong sự nghiệp giáo dục quần
chúng.

Chúng ta phải nghiêm túc để xác định rằng: càng tích cực
học tập tấm
gương đạo đức Chủ Tich Hồ Chí Minh chừng nào thì lại
sản sinh ra nhiều
tệ nạn xã hội chừng ấy, mà thủ phạm của tệ nạn đa
phần là Đảng Viên
Đảng Cọng Sản Việt Nam.

Nếu chúng ta có một Quốc Hội đại diện toàn dân đúng
nghĩa, chắc chắn tệ
nạn xã hội sẽ được ngăn chận tích cực, Con Dân Việt
Nam sẽ chan hòa
trong hạnh phúc, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
không chìm
trong pháp nạn máu đổ đầu rơi, và Gia Đình Phật Tử
chúng tôi không còn
là miếng mồi cho bạo lực.

Kính chào Ông Chủ Tịch và Quốc Hội.

Phật Lịch 2553, Giác Minh ngày Lễ Đức Phật Xuất
Gia 08.02 Canh Dần, 23.3.2010
Vụ trưởng
Gia Đình Phật tử Vụ
Gia Đình Phật tử Việt Nam
LÊ CÔNG CẦUAnh Chị Em Huynh Trưởng kính mến.

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống đã khẳng định trong Lời
Chúc Tết Đầu Xuân Mậu
Tý rằng : “Đời sống tâm linh, giác ngộ chỉ được thăng
hoa trong một đất
nước thanh bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ tự
do và toàn vẹn
là thiện duyên cho sự phát triển tâm linh giác ngộ. Bởi
vậy đời sống tu
hành của người Phật Tử cũng là nỗ lực bảo vệ Dân
Tộc, thăng tiến dân
sinh ” Cùng với niềm khắc khoải ấy, Đức Đại Lão Hòa
Thượng Xử Lý Viện
Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam
Thống Nhất trong Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2549
nhắc nhở chúng ta:
“Hơn bao giờ hết, người Cư Sỉ Phật Tử không những
phải lấy thái độ mà
còn phải hoạt động để thi hành nền chính trị đạo
đức hóa nối kết sinh
mệnh mình với sinh mệnh Dân Tộc mà cũng là sinh mệnh của
Chánh Pháp”.

2500 năm trước, ngày hôm nay, ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch,
Đức Phật
Thích Ca Xuất Gia, ngày nhân loại nhận được thông điệp
Hãy Cùng Đứng
Lên lần đầu tiên.

2500 năm sau, ngày hôm nay, ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch, kỷ
niệm ngày
trọng đại ấy, chúng ta hãy cùng tích cực thực hiện Thông
điệp Hãy Cùng
Đứng Lên của Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường
Vụ Viện Tăng Thống
kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất
như một quyết tâm thay đổi cơ đồ cho Dân Tộc Việt Nam.

KÍNH CHÀO TINH TẤN

Kỷ niệm Ngày Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Vụ trưởng
Nguyên Chánh Lê Công Cầu

Bản Sao Kính Trình:
-VP Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
đồng thời kính xin VP chuyển trình:
-Hoà Thượng Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN
-VP II Viện Hoá Đạo/GHPGVNTN
-Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ( kính xin phổ biến )
-HT Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
-HT Tổng Vụ Trưởng TVTN/VHĐ/GHPGVNTN
-Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT/VN
-Lưu./.


nguồn tin: thư email gửi Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License