Oświadczenie Forum Cudzoziemców

Forum Cudzoziemców przy Wojewodzie Mazowieckim wydało oświadczenie,zawierające żądanie dokłądnego zbadania sprawy przesłuchań Wietnamczyków w Polsce przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

OŚWIADCZENIE FORUM CUDZOZIEMCÓW

Forum Cudzoziemców wyraża głębokie zaniepokojenie kontynuowaniem praktyki dopuszczania do przesłuchań obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu na terenie Polski przez funkcjonariuszy tamtejszego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP).

Ujawnienie takiej praktyki, stosowanej przez Straż Graniczną w procesie ustalania danych osobowych Wietnamczyków budzi uzasadnione wątpliwości, zważywszy, że Wietnam jest krajem dalekim od demokracji, państwem systematycznie naruszającym prawa człowieka.

Ujawnienie faktu wspomnianych przesłuchań spowodowało falę wystąpień medialnych, które zaowocowały społecznym potępieniem tych praktyk. Za niedopuszczalne uznało je wielu wybitnych Polaków, niekwestionowanych autorytetów społecznych, swój niepokój i brak akceptacji wyrażali parlamentarzyści. Nie udało się jednak nawet spowodować debaty na ten temat. Jedynym argumentem za kontynuowaniem takich przesłuchań jest fakt, że takie jest życzenie strony wietnamskiej.

Państwo polskie nie może akceptować narzucania sobie standardów postępowania, w którym prawa podstawowe jednostki mogą być naruszane.

Potwierdzenie tożsamości nie jest niczym innym niż potwierdzaniem obecności danych osobowych człowieka w odpowiednich rejestrach państwa, którego jest obywatelem. Na pewno nie wymaga rozmowy bezpośredniej. Przesłuchiwani Wietnamczycy czują się przez sam fakt dopuszczenia do nich funkcjonariuszy MBP zastraszani i poniżani.

Uczestnicy Forum Cudzoziemców wzywają organy administracji państwa, a zwłaszcza instytucje władzy ustawodawczej do szczegółowego zbadania sprawy i poddania jej pod dyskusję i osąd społeczny w warunkach jawności. Tego wymaga wierność podstawowym wartościom konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa 06.2009

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License